Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Praktijk MOOZ hebben betrekking op alle behandelingen, workshops en alle andere vergelijkbare activiteiten georganiseerd door Praktijk MOOZ – versie geldig vanaf 1 maart 2020.

In deze voorwaarden gelden de volgende definities;

  1. Praktijk MOOZ – Monique van der Horst – KvK 77037901 gevestigd aan de Othellodreef 17, 3561 GS te Utrecht, BTW-ID nummer: NL003137686B24, praktijkmooz.nl, info@praktijkmooz.nl, 06-11 12 11 80,

IBAN: NL80 KNAB 0405 3064 66 T.a.v. Praktijk MOOZ.

  1. De deelnemer (deelnemers): iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich bij Praktijk MOOZ aanmeldt voor behandelingen of deze boekt.

Elke deelnemer is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere deelnemer.

 

Artikel 1 Algemeen
1.1) De boeking of deelname aan één van de behandelingen, workshops of andere activiteiten aangeboden door Praktijk MOOZ (per mail, telefoon of anderzijds), betekent dat u als boeker/deelnemer akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.
1.2) Deelname aan de behandelingen of workshops geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
1.3) Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten voor aanvang van de behandeling te melden aan de masseur. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel altijd contact op met uw (behandelend) (huis)arts en/of fysiotherapeut. Ook bij operaties in het verleden, chronische klachten of twijfel altijd eerst een arts/specialist raadplegen.
1.4) De deelnemer dient voorafgaand aan een behandeling of workshop een intakeformulier in te vullen en deze tijdig, getekend te retourneren. Zonder getekend intakeformulier mag Praktijk MOOZ de deelnemer te allen tijde weigeren. Indien er meerdere behandelingen plaats zullen vinden is deelnemer verplicht wijzigingen met betrekking tot het ingevulde intakeformulier altijd voorafgaand aan een nieuwe behandeling te melden.

 

Artikel 2 Boeking, Betaling & Annulering

2.1) Voor de behandelingen en workshops, geldt dat de deelnemer voorafgaand aan de behandeling een afspraak maakt via de mail of telefonisch.

2.2) De deelnemer dient het verschuldigde tarief (zoals op de website www.praktijkmooz.nl is aangegeven onder ‘Behandelingen en tarieven’) direct na afloop van de (eerste) behandeling of workshop te voldoen via pin of contant indien gepast.

2.3) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Praktijk MOOZ het recht om op de deelnemer of klant de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

2.4) Restitutie van het tarief van een Praktijk MOOZ Cadeaubon is niet mogelijk en deze is niet in te wisselen voor geld.

2.5) Annulering van een door deelnemer geboekte massage of workshop is tot 24 uur vóór aanvang van de geboekte activiteit kosteloos en kan gedaan worden per mail of telefonisch bij Praktijk MOOZ. Meldt de deelnemer zich niet af of deelnemer meldt zich binnen deze termijn af, dan brengt Praktijk MOOZ de helft van het tarief in rekening.

2.6) Indien tussentijds door deelnemer besloten wordt niet alle behandelingen/ workshops van de ProMOOZ te ondergaan vindt geen restitutie plaats van het reeds betaalde bedrag.

2.7) Bij langdurige ziekte of afwezigheid kan deelnemer contact opnemen met Praktijk MOOZ zodat een regeling getroffen kan worden voor het gebruik en verlenging van de geldigheidsduur van de 5-rittenkaarten en/ of cadeaubonnen.

 

Artikel 3 – Uitsluiting

3.1) Praktijk MOOZ heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer of klant aan een behandeling of workshop te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig het intakeformulier getekend geretourneerd heeft.

3.2) Praktijk MOOZ heeft het recht de toegang tot de behandeling of workshop, zonder opgave van reden, aan de deelnemer te weigeren.

 

Artikel 4 – Wijziging & Annulering door Praktijk MOOZ

4.1)  Praktijk MOOZ behoudt zich de vrijheid om de Algemene voorwaarden, de prijzen, de masseurs/ docenten, lestijden, locatie, karakter en data van de behandelingen, workshops en andere activiteiten, ten allen tijde te wijzigen. Deelnemers worden via de website www.praktijkmooz.nl en waar nodig, via de mail van eventuele wijzigingen op de hoogte gehouden.

4.2) Praktijk MOOZ heeft het recht zonder opgave van redenen een behandeling of workshop of iedere andere activiteit te annuleren. We zullen dit echter altijd zo op tijd mogelijk doen en je zo goed mogelijk informeren over de reden en alternatieven. Bij annulering van een activiteit, berichten we je via de mail of telefonisch.

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1) Praktijk MOOZ en haar masseurs en docenten verplichten zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

5.2) Praktijk MOOZ en haar masseurs en docenten zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer op locatie, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de behandelingen of workshops. De deelnemers nemen deel aan de behandelingen, workshops en alle andere activiteiten op eigen risico.

5.3) Indien van toepassing zal het bedrag aansprakelijkheid niet hoger zijn dan het bedrag wat staat voor de te verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 6 – Toepasselijkheid en geschillen

6.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Praktijk MOOZ betreffende de deelname aan of boeking van behandelingen, workshops en andere activiteiten, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, aangeboden door Praktijk MOOZ.

6.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Praktijk MOOZ.

6.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Praktijk MOOZ behoudens hogere voorziening.

 

Artikel 7 – Copyright

7.1) Het door Praktijk MOOZ uitgegeven lesmateriaal mag niet worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, film of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de auteur.

 

Artikel 8 - Klachten

8.1) Heeft u een klacht over uw behandeling of workshop neem dan direct contact op met Praktijk MOOZ via de mail of telefonisch.

 

Artikel 9 – Privacy
9.1) De registratie van persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en nooit doorgegeven aan derden. Voor uitgebreide informatie hierover zie de Privacyverklaring van Praktijk MOOZ.